Nahlasovanie výsledkov 2. ligy – Matúš Bajzik, tel. č.: 0905866482, 3. a 4. ligy – Lukáš GIECI, tel.č.: 0917506407

Krajský stolnotenisový zväz Trenčín
Nepremeškajte

  Stanovy KSTZ Trenčín

  Stanovy Krajského stolnotenisového zväzu Trenčín

  I.časť

  Úvodné ustanovenia

  Článok 1

  Názov a sídlo

  1. Krajský stolnotenisový zväz Trenčín /ďalej len KSTZ Trenčín/ je nezávislým občianskym združením s právnou subjektivitou, do ktorého sa dobrovoľne združujú okresné stolnotenisové zväzy, stolnotenisové oddiely a kluby, spoločnosti, právnické a fyzické osoby Trenčianského kraja za účelom záujmu o rozvoj stolného tenisu, telovýchovy a športu, ale aj kultúrno-spoločenských akcií s tým spojených.
  2. Občianske združenie má názov Krajský stolnotenisový zväz Trenčín.
  3. KSTZ Trenčín je samostatnou a nezávislou právnickou osobou, ktorá vykonáva svoju činnosť v súlade s ústavou Slovenskej republiky, s platnými zákonmi SR a vlastnými stanovami.
  4. KSTZ Trenčín je členom Slovenského stolnotenisového zväzu /SSTZ/ a Slovenského združenia telesnej kultúry /SZTK/.
  5. Sídlom KSTZ je Trenčín, námestie sv.Anny 21 /budova kÚ SZTK Trenčín/.

  Článok 2

  Poslanie a hlavné úlohy

  1. Poslaním KSTZ Trenčín je vytvárať podmienky pre uspokojivovanie záujmov a potrieb svojich členov a ostatnej verejnosti v oblasti stolného tenisu, ktoré prispievajú k získaniu a rozvoju pohybových zručností, schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, formovania osobnosti a k spoločensky vhodnému tráveniu voľného času.
  2. V rámci svojej pôsobnosti má KSTZ výlučnú právomoc v týchto základných činnostiach:
   1. organizuje a riadi krajské stolnotenisové súťaže, majstrovstvá kraja jednotlivcov a družstiev všetkých vekových kategórií
   2. vydáva predpisy potrebné pre činnosť KSTZ
   3. po dohode so stolnotenisovými oddielmi a klubmi určuje štruktúru súťaží, organizuje a riadi krajské stolnotenisové podujatia
   4. zostavuje športový kalendár akcií KSTZ na každý rok v nadväznosti na športový kalendár SSTZ
   5. stará sa o výchovu kádrov, predovšetkým trénerov a rozhodcov v spolupráci s Telovýchovnou školou SZTK a vlastnými školiteľmi
   6. spolupracuje so SSTZ na príprave medzinárodných a celoštátnych akcií a v prípade poverenia tieto podujatia zabezpečuje
   7. zabezpečuje činnosť krajských výberov všetkých kategórií a organizuje medzikrajové stretnutia
   8. hospodári so zvereným majetkom
   9. v súčinnosti s masovokomunikačnými prostriedkami zabezpečuje primeraná propagáciu stolného tenisu
   10. vydáva vlastný krajský rebríček hráčov a hráčok vo všetkých vekových kategóriách v nadväznosti na rebríček SSTZ
   11. schvaľuje prestupy hráčov v rámci svojej pôsobnosti
   12. podľa potreby vedie evidenciu svojich hráčov a členov
   13. v rámci svojej pôsobnosti rieši všetky disciplinárne priestupky, vynáša verdikty a udeľuje pokuty
  3. V rámci KSTZ je neprípustná akákoľvek politická činnosť.

  II.časť

  Článok 3

  Členstvo v KSTZ

   

  • Členstvo v KSTZ je dobrovoľné a neprenosné na inú osobu, oddiel, klub alebo spoločnosť
  • Riadnym členom KSTZ sa mäže stať každý kolektív a jednotlivec, ktorý ma zázjem o stolný tenis a ktorý chce dopbrovoľne plniť svoje povinnosti, vyplývajúce zo Stanov KSTZ.
  • Za čestných členov môžu byť konferenciou zvolené osoby, ktoré sa výraznou mierou zaslúžili o rozvoj stolného tenisu v kraji, akcií KSTZ sa môžu zúčastňovať ako hostia.
  • Členstvo v KSTZ zaniká:
   • zrušením členstva na vlastnú žiadosť
   • vylúčením za neplnenie povinností alebo hrubé porušenie Stanov
   • zánikom oddielu alebo klubu
   • zánikom KSTZ Trenčín
   • prestupom do iného kraja
  • Práva a povinnosti riadnych členov sú:
   • zúčastňovať sa na činnosti KSTZ ako hráč, tréner, rozhodca alebo funkcionár s právom hlasovať, voliť a byť volení do orgánov KSTZ, predkladať návrhy a vyslovovať svoje názory, vyžadovať správy o činnosti a upozorňovať na nedostatky a chyby v práci
   • zúčastňovať sa na všetkých alciách a podujatiach KSTZ
   • dodržiavať Stanový, smernice, pokyny a plniť uznesenia KSTZ a jeho orgánov.

   

   

  III.časť

  Článok 4

  Orgány KSTZ

  Štruktúra orgánov KSTZ

   

  • Orgánmi KSTZ sú:
   • konferencia KSTZ Trenčín
   • Rada stolného tenisu Trenčianskeho kraja
   • Výkonný výbor KSTZ
   • kontrolná komisia
  • Orgány sa vytvárajú na základe demokratických volieb riadnych členov a to systémom zdola nahor.
  • Členovia zväzových orgánov musia pri rokovaní zachovávať nestrannosť.

   

   

  Článok 5

  Voľby

   

  • Právo voliť, prijímať rozhodnutia a byť volení majú všetci pozvaní riadni členovia KSTZ, ktorí boli demokratickým spôsobom zvolení na nižšom stupni.
  • Voľby predsedu a členov výkonného výboru a členov kontrolnej komisie sa vykonávajú na krajskej konferencii podľa volebného poriadku schváleného konferenciou.
  • Voľby sa vykonávajú tajným alebo verejným hlasovaním, podľa rozhodnutia konferencie,
  • Výkonný výbor a kontrolnú komisiu budú tvoriť kandidáti, ktorí získajú najväčší počet hlasov.
  • Predseda, ako aj ďalší členovia výkonného výboru môžu byť za neplnenie svojich povinností alebo za stratu dôvery odvolaní zo svojich funkcií. Odvolanie vykonáva riadna, prípadne mimoriadna konferencia.

   

   

  Článok 6

  Konferencia KSTZ

   

  • Najvyšším orgánom KSTZ je konferencia, ktorú najmenej raz za dva roky zvoláva Výkonný výbor KSTZ. Na konferenciu volia okresné stolnotenisové zväzy a oddiely a kluby svojich zástupcov /podľa stanoveného klúča/.
  • Konferencia je schopná rozhodovať a uznášať sa, ak je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov. Všetky závažné rozhodnutia sa prijímajú kolektívne.
  • Konferenciu riadi predseda VV KSTZ. Pokiaľ nie je možné túto zásadu dodržať, konferenciu riadi jeden z členov pracovného predsedníctva.
  • Konferencia má právomoc rozhodovaciu, kontrolnú a normotvornú.
  • Konferencia KSTZ:
   • schvaľuje Stanovy KSTZ, ich zmeny a doplnky
   • volí predsedu VV KSTZ
   • volí 3-7 členov VV KSTZ
   • volí troch členov Kontrolnej komisie
   • prerokúva správu o činnosti VV za uplynulé obdobie a prijíma opatrenia pre ďalší rozvoj stolného tenisu v kraji
   • schvaľuje program rozvoja stolného tenisu v kraji
   • rozhoduje o zásadných otázkach, týkajúcich sa hospodárenia a majetku KSTZ
   • pôsobí ako najvyššia odvolacia inštancia KSTZ
   • rozhoduje o ukončení činnosti, resp. zániku KSTZ

   

   

  Článok 7

  Mimoriadna konferencia KSTZ

   

  • Mimoriadna konferencia musí byť zvolaná, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov Výkonného výboru alebo nadpolovičná väčšina členov Rady stolného tenisu.
  • Delegáti /vrátane náhradníkov/ na mimoriadnu konferenciu musia byť riadne zvolení na mimoriadnych konferenciách okresných stolnotenisových zväzov a oddielov, resp. môžu byť delegovaní rovnakí delegáti a náhradníci, ktorí boli riadne zvolení na predchádzajúcu konferenciu.

   

   

  Článok 8

  Rada stolného tenisu KSTZ

   

  • Rada stolného tenisu /ďalej len Rada/ je najvýšším orgánom pôsobiacim medzi dvoma konferenciami, jej predsedom je predseda VV KSTZ.
  • Rada rieši závažné a koncepčné otázky medzi dvoma konferenciami.
  • Nové zloženie Rady je právoplatné od jej ustanovujúceho zasadnutia, ktoré zvolá VV KSTZ v období po ukončení súťažného ročníka a pred začiatkom nového súťažného obdobia.
  • Rada je zložená zo zástupcov všetkých klubov – po jednom za každý klub alebo oddiel – štartujúcich v súťažiach riadených KSTZ a členov VV KSTZ. Členov Rady za oddiely a kluby volia resp. odvolávajú príslušné kluby a oddiely, o svojich zástupcoch informujú VV KSTZ formou písomného oznámenia.
  • Rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Všetky závažné rozhodnutia prijíma kolektívne Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade, že je výsledok nerozhodný, rozhodne hlas predsedu.
  • Rada sa zvoláva minimálne jedenkrát ročne. Na požiadanie 1/3 členov VV KSTZ sa zvoláva podľa potreby.
  • Rada schvaľuje nevyhnutné predpisy na zabezpečenie činnosti KSTZ. Nemôže meniť Stanovy a rozpis súťaže pred jej začiatkom.

   

   

  Článok 9

  Výkonný výbor Krajského stolnotenisového zväzu

   

  • Výkonný výbor /ďalej len VV/ sa skladá z:
   • predsedu
   • dvoch podpredsedov
   • štyroch členov

   Výkonný výbor riadi činnosť KSTZ a jeho odborných komisií.

  • Členovia VV vykonávajú svoje funkcie ako dobrovoľní funkcionári. Sú povinní vykonávať svoje funkcie svedomite v prospech stolného tenisu, usilovať o jeho stály rozvoj. Sú povinní pravidelne sa zúčastňovať na rokovaniach VV a jeho podujatiach.
  • VV rozhoduje o všetkých otázkach v období medzi koferenciami a zasadnutiami Rady.
  • Zasadnutia VV sa konajú spravidla raz mesačne. Zasadnutie zvoláva predseda VV pisomným pozvaním.
  • Uznesenia VV sa prijímajú väčšinou hlasov.
  • VV zabezpečuje prostredníctvom sekretára zo svojich zasadnutí zápisy, ktoré posiela členom VV a predsedovi kontrolnej komisie.
  • VV zriaďuje odborné komisie, zložené zo svojich členov a ďalších členov, ktorí nemusia byť členmi VV.
  • VV robí záväzný výklad Stanov KSTZ.

   

   

  Článok 10

  Predseda Výkonného výboru Krajského stolnotenisového zväzu

   

  • Voľba predsedu sa vykonáva na konferencii podľa volebného poriadku schváleného konferenciou.
  • Predseda VV zastupuje zväz navonok a koná v mene zväzu. Toto však môže vzkonávať aj iní člen VV v rozsahu určeného splnomocnenia.
  • Predseda VV riadi celkovú činnosť na základe vypracovaného a schváleného plánu činnosti.

   

   

  Článok 11

  Kontrolná komisia KSTZ

   

  • KSTZ na kontrolu činnosti VV, Rady a hospodárenia vytvára trojčlenný kontrolný orgán.
  • Kontrolná komisia sa schádza minimálne dvakrát za rok, jej členovia sa môžu zúčastňovať Rady ako hostia, jej predseda sa môže zúčastńovať zasadnutia Rady ako hostia, jej predseda sa môže zúčastňovať rokovania Výkonného výboru.
  • Zasadnutie Kontrolnej komisie zvoláva jej predseda.
  • Všetci členovia KSTZ sú povinní spolopracovať s kontrolnou komisiou pri jej činnosti.

   

   

  IV.časť

  Majetok KSTZ

  Článok 12

  Majetok a hospodárenie KSTZ

   

  • Majetok KSTZ tvoria finančné fondy, hmotný majetok a pohľadávky.
  • KSTZ Trenčín hospodári na základe schváleného rozpočtu.
  • Hlavnými zdrojmi príjmu sú:
   • členské príspevky riadnych a iných členov
   • poplatky za prestupy hráčov
   • peňažné tresty ukladané v súťažiach
   • dotácie a dary
   • startovné poplatky v súťažiach a podujatiach
   • príspevky z telovýchovnej, športovej a inej verejnoprospešnej činnosti
   • príjmy zo sponzorskej a reklamnej činnosti
  • Doplňujúcim zdrojom príjmom môže byť vedľajšia hospodárska činnosť, ktorú KSTZ vykonáva podľa Živnostenského zákona.

   

   

  V.časť

  Záverečné ustanovenia

  Článok 13

  1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na

  Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

  • Veci neupravené týmito Stanovami sa riadia všeobecne platnými zákonmi a nariadeniami.
  • Pri zániku KSTZ postupuje oganizácia z zmysle zákona č. 83/90 Z.z., pričom určí likvidátora. Záverečný protokol zašle likvidátor na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Právoplatnosť zániku potvrdzuje MV SR stanoviskom o zrušení registrácie KSTZ.

   

  Tieto Stanovy schválila dňa 23.5.1998 mimoriadna konferencia Krajského stolnotenisovího zväzu v Trenčíne.

  Registrácia na Ministerstve vnútra vykonaná dňa 17.8.1998, číslo spisu VVS/1-900/90 -14402